Ενδοσχολική επιμόρφωση σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ

Το σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος υλοποίησε 2 επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ για την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Σχετική βεβαίωση